Privacy beleid van parcel.bpost.be

bpost NV (Muntcentrum, 1000 Brussel) respecteert uw bezorgdheid inzake privacy. Het onderstaande Privacy beleid beschrijft hoe bpost uw gegevens verzamelt en gebruikt. Het beleid informeert u ook over de te volgen procedure indien u wilt verifiëren welke persoonsgegevens wij hebben geregistreerd en over de manier waarop u kunt vragen om deze informatie te wijzigen of zelfs te verwijderen uit ons bestand.

bpost, verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, verbindt zich ertoe de wet van 27 april 2016 na te leven. Deze wet betreft de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens (Algemene Verordening gegevensbescherming 679/2016, "GDPR").

De persoonsgegevens die u ons via deze site bezorgt (naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, gsm-nummer, taal, e-mailadres, adres) zullen door bpost (Muntcentrum, 1000 Brussel), verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens, behandeld worden met als doel :

·        een optimaal gebruik van onze website mogelijk te maken: aanmaak van een gebruikersaccount, aanmaak en beheer van een adresboek, beheer van pakketten en verzoek tot afhaling van pakketten, ...;

·        de pakketten te behandelen (afhaling, sortering, transport en uitreiking door bpost) en de mogelijk facturatie van de bestelde producten/diensten;

·        vragen met betrekking tot uw pakketten op te volgen.

Deze persoonlijke gegevens zijn beschikbaar voor onze IT-serviceproviders die buiten de Europese Economische Ruimte kunnen gevestigd zijn. De maatregelen beschreven in de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie werden aan hen opgelegd.

bpost behoudt zich het recht om uw persoonsgegevens eveneens te gebruiken om u later informatie te verstrekken over de diensten die door bpost worden geleverd en/of verspreid in het kader van het legitieme belang van bpost om deze diensten aan zijn klanten te promoten. Het gebruik van deze informatie is onderworpen aan uw - vooraf - gegeven toestemming voor wat betreft eventuele communicatie via uw e-mailadres.

Uw persoonlijke gegevens worden gewist nadat u zich heeft uitgeschreven via de website parcel.bpost.be of na een periode van 36 maanden inactiviteit op bovenvermelde website.


U kunt (onder bepaalde voorwaarden) uw persoonlijke gegevens raadplegen, deze indien nodig corrigeren, laten verwijderen, de verwerking ervan beperken of de overdracht van uw gegevens aanvragen door een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, met bewijs van uw identiteit, naar het volgende adres te verzenden: bpost, postbus 5000, 1000 Brussel. Dit kan eveneens online via de link naar het formulier opgenomen in ons privacybeleid: https://www.bpost.be/site/nl/privacy. Ten slotte kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België indien u geen antwoord zou ontvangen op één van bovenstaande verzoeken: https://www.privacycommission.be/nl.

 

bpost, naamloze vennootschap van publiek recht | Muntcentrum, 1000 Brussel | BTW BE 0214.596.464 | RPR Brussel. IBAN BE94 0000 0000 1414 | BIC BPOT BEB 2